Členovia

Predseda:
doc. MUDr. Silvia Farkašová Iannaccone, PhD.

Ústav súdneho lekárstva UPJŠ Lekárska fakulta
Trieda SNP č. 1, 040 01 Košice

silvia.iannaccone@gmail.com

Podpredseda: 
prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova č. 2, 036 59 Martin

lubomir.straka@jfmed.uniba.sk

Vedecký sekretár:
Ing. Ľuboš Nižnanský, PhD.

Súdnolekárske pracovisko ÚDZS Laboratórium toxikologicko-chemickej analýzy
Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ústav súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava

lubosniznansky@gmail.com

Zapisovateľ:
MUDr. Ján Bajaj

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS
Kuzmányho 27/B, 036 01 Martin

jan.bajaj@udzs-sk.sk

Hospodár:
MUDr. Roman Kuruc, PhD.

Súdnolekárske pracovisko ÚDZS

Antolská 11, 851 07 Bratislava
Ústav súdneho lekárstva Lekarskej fakulty Univerzity Komenského
Sasinkova 4, 811 08 Bratislava

Člen:
MUDr. Mgr. Boris Ťažký, PhD., MPH

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS
Nám. L. Svobodu č. 1, 974 01 Banská Bystrica

 

b.tazky@gmail.com

Člen:
MUDr. Jaroslav Ivan

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS
V. Spanyola 43, 012 07 Žilina
 

jaroslav.ivan@udzs-sk.sk

Náhradník:
MUDr Richard Kóša

Súdnolekárske a patologickoanatomické pracovisko ÚDZS
Špitálska 6, 949 01 Nitra

richard.kosa@udzs-sk.sk